všeobecné obchodní podmínky

všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ze dne 13.6.2023

podle § 2586 a následujících § Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Zhotovitel: (dále také dodavatel, zhotovitel, firma, atd.) Komíny MK, Nebužely 60, 277 34 Nebužely
Právní forma: Osoba samostatně výdělečně činná
Jakub Havránek, Nebužely60, 2777 34 Nebužely
Bankovní spojení: Air bank, č.ú.: 1814412025/3030
IČO: 11886811 DIČ: CZ 8112030894 tel.: +420 777 675094
Oprávněný zástupce: Jakub Havránek, nar. 3.12.1981

Objednatel: (dále také zákazník, objednavatel, stavebník, atd.) jméno: sídlo: zastoupený kontakt: IČ / RČ : č.ú.:

II. Předmět díla

1. Předmětem dodávky je provedení prací a dodávek na objektu (specifikováno v nabídce) na adrese ....... Jedná se o stavební činnost nebo jinou odbornou činnost V rozpočtu není zahrnuté to co není přesně specifikováno.

Z důvodu větší prašnosti hrozí znečištění interiéru a případně následné vymalování místnosti, proto je nutné, aby bylo provedeno zakrytí interiéru v maximální možné míře (řeší investor na vlastní náklady). Firma Komíny MK řeší základní zakrytí okolo pracovního prostoru (2x2m).

Podrobný rozpis je v cenové kalkulaci

Dále je dílo specifikováno výše uvedenou nabídkou zhotovitele, položkovými rozpočty, veškeré tyto doklady včetně dodatku k cenové kalkulaci se stávají nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Revizní zpráva ani ostatní odborná vyjádření nejsou zahrnuta v cenové kalkulaci, jestliže to není specifikováno.

Cenová nabídka je vázána dodanou projektovou dokumentací nebo odbornými výpočty. V případě, že nejsou dodány, je návrh stanoven jako doporučené provedení. Odborné výpočty mohou být vyhotoveny na žádost objednavatele za adekvátní finanční odměnu u odborníků a v certifikovaných SW programech.

V případě jakýchkoli připomínek ze strany oprávněné odborné osoby vyhotovující odborné stanovisko na uvedení díla k užívání, které by bránily v užívání nebo byly v nesouladu s bezpečností, je realizační firma povinna vyřešit. Případné vícepráce nebo nespecifikované činnosti v cenové nabídce (schválené smluvními stranami) budou doúčtovány dle skutečnosti.

Zákazník bere na vědomí, že záruka na zhotovené dílo se uplatňuje ode dne převzetí díla a za předpokladu, že dodržel následující podmínky: - pravidelná kontrola zhotoveného díla odbornou osobou, v případě že tak stanovují zvláštní předpisy - stanovené v odstavci VIII. Této smlouvy - Záruky za dílo.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo specifikované v bodě II.1. Pokud bude objednatel požadovat změnu dodávky nad rámec specifikace v bodu II.1., má se za to, že se jedná o vícepráce nad rámec sjednané ceny. Tyto vícepráce budou účtovány dle hodinové sazby (cenová kalkulace). Bude-li po vzájemné dohodě obou stran snížen obsah dodávky, bude také, úměrně této skutečnosti, snížena cena dodávky. Termín předání a převzetí takto nově specifikovaného předmětu díla budou bez sankčních nároků upraveny vzájemnou písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.

3. Pro realizaci objednatel zajistí: el. přípojku 230V, vodovodní přípojku, určí místo nebo nádobu na vzniklou suť, přístupy do všech prostor souvisejících s daným dílem. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit dohodnutou cenu v případě, že v průběhu provádění prací budou zjištěny skutečnosti, které nebyly předmětem nabídky a pokud si tyto skutečnosti vyžádají zvýšené náklady. Dále má dodavatel právo změnit cenu v případě, že objednatel si vyžádá použití materiálů nebo provedení prací, které nebyly předmětem nabídky. Materiál a provedení prací musí být konzultováno se zhotovitelem a nesmí být v rozporu s technologickými postupy, platnými ČSN a souvisejícími předpisy. V případě, že se v průběhu realizací vyskytne předem nepředvídatelná komplikace, která znemožní uvažované technické řešení, bude tato situace neprodleně řešena s objednatelem a bude navrženo technické řešení jiným způsobem. V takovém případě bude vypracována cenová nabídka na vícepráce. V případě odsouhlasení objednatelem bude dílo následně dokončeno, v opačném případě si zhotovitel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

III. Zhotovení díla

1. Zhotovitel provede požadované práce a dodávky v předběžném termínu (specifikováno v nabídce) Nejzašší datum předání díla za předpokladu, že nenastanou nečekané vzniklé události (specifikováno v nabídce) Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu termínu z organizačních důvodů. V tomto termínu by mělo dojít k realizaci stavby, kdy důležitý je termín dokončení díla, a doba nástupu se ústně nebo telefonicky upřesní minimálně dva dny před zahájením realizace. Objednatel se zavazuje vytvořit potřebné podmínky pro zhotovení díla nebo včas dohodnout se zhotovitelem pozdější termín zhotovení. V případě bytovek se jedná zejména o koordinaci činnosti v jednotlivých bytech a to tak, aby dle domluvených termínů byli majitelé k dispozici. Termín zhotovení díla se také posouvá při pozdní úhradě zálohy.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla dle bodu III.1 po dobu odpovídající době: a) po níž byl objednatel v prodlení s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy b) nutné pro provedení prací požadovaných objednatelem rozšiřujících předmět díla c) po níž objednavatel nepřevzal staveniště

3. Právo na úpravu termínu má zhotovitel v případě: Lhůta sjednaná pro zhotovení díla se prodlužuje o dobu, po kterou došlo k nezahájení či přerušení již prováděných prací ze strany objednatele. Zásahu vyšší moci, kdy v případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní realizaci, prodlužuje se lhůta pro splnění o dobu trvání vyšší moci.

4. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla byla zpracována jako smluvní a pevná formou položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, na rozsah předmětu díla dle oddílu II.1 této smlouvy a to ve výši: (specifikováno v nabídce)

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli potřebné finanční prostředky pro provádění díla převodním příkazem do 8 dnů na základě vystavené faktury s vyúčtováním případných víceprací a dopravy dle skutečnosti. Zhotovitel má právo na vystavení dílčí faktury v průběhu zhotovování díla.

2. Takto stanovená cena je cenou pevnou, pokud nebude objednatel v průběhu provádění díla požadovat provedení víceprací nad rámec sjednaného předmětu díla nebo nevzniknou-li neočekávané vícepráce. Realizační firma má oprávnění navýšit konečnou cenu díla o max. 10 % z původně dohodnuté částky a to bez předchozího souhlasu objednavatele. K tomuto je přistoupeno v případě vzniku neočekávaných výdajů spojených se zhotovením díla.

3. V případě úhrady převodem se za provedenou úhradu finančních prostředků ve sjednané výši považuje den, kdy jsou připsány na účet zhotovitele.

V. Základní vztahy zhotovitele a objednatele v průběhu plnění

1. Součinnost objednatele: Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli následující formy součinnosti, na nichž je závislé řádné plnění díla zhotovitelem a to v těchto oblastech:

a) Objednatel předá zhotoviteli pracoviště celé najednou. Objednatel je povinen odevzdat staveniště připravené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce a řádně v nich pokračovat.

b) Objednatel je dále povinen zajistit zhotoviteli v rozsahu nutném pro provádění díla přívod el. energie, vody, cest pro příchod a příjezd. Spotřebované energie jdou na vrub objednavatele.

c) Objednatel se postará v rámci svých možností o to, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy a zásahy třetích osob.

d) Objednatel odpovídá za to, že v prostoru staveniště se nenacházejí vedení a zařízení, na která by zhotovitele neupozornil, s nimiž by se při provádění předmětných prací a jejich přípravě mohl zhotovitel dostat do střetu. Uvedenou skutečnost potvrdí objednatel v zápisu o předání staveniště.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla dle platných českých technických norem, technologických postupů a technických specifikací uplatňujících se běžně v obchodní praxi.

3. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

4. Dodavatel si vyhrazuje právo na účtování vícenákladů v nepředvídatelných situacích v průběhu montáže dané zakázky dle skutečnosti.

5. Objednavatel se zavazuje vyřídit úřední záležitosti týkající se zhotovení díla za předpokladu, že to příslušná právní norma vyžaduje. V této souvislosti se dodavatel zavazuje poskytnout náležitou součinnost objednavateli - jako je poskytnutí technických listů dodávaných dílů, atd. Tato součinnost není zahrnuta v cenové kalkulaci. Dodavatel zhotovuje dílo s tím, že objednavatel provedl veškerá nutná ohlášení či oznámení vyplývající z jeho povinnosti jako stavebníka.

6. Objednavatel se zavazuje zajistit případný souhlas dotčených orgánů a osob spojený se záborem ploch v majetku třetích osob, jeli to pro zhotovení díla potřebné. Dodavatel zhotovuje dílo s tím, že objednavatel tento souhlas získal.

VI. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

1. Vlastnictví k jednotlivým částem zhotovované věci přechází na objednatele postupně zároveň s jejich umístěním na určené místo na stavbě a tvořící nedílnou součást díla, a to vždy pouze do výše finančních prostředků uhrazených zhotoviteli.

2. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele dnem předání celého díla s výjimkou těch škod, které objednatel v průběhu plnění předmětu díla zhotovitelem sám způsobil.

3. Pokud nebude zajištěn dostatečný a bezpečný přístup ke komínovému tělesu při montáži / lávky, střešní výlez/, tak může dojít k mechanickému poškození střešní krytiny. Tímto dodavatel neručí za poškození střešní krytiny a odběratel nemá právo na náhradu škody.

VII. Předání a převzetí díla

1. Objednatel je povinen převzít dílo vypracované a dokončené zhotovitelem v souladu s článkem I této smlouvy a to na základě řádného přejímacího řízení a zápisu o předání a převzetí díla.

2. Zjištěné zjevné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit do 5 dnů od jejich zjištění.

3. Při předání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo převzít a bezpečně provozovat. Nejpozději do 5 dnů po převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit, pokud mu v tom nebrání neskončené práce jiných zhotovitelů objednatele.

4. Přejímací řízení bude zahájeno do 5 dnů po oznámení zhotovitele o dokončení díla. Oznámení bude písemně doručeno objednateli a zapsáno zhotovitelem do stavebního deníku. Toto skutečnost bude telefonicky oznámena objednateli.

5. Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady, jakož i prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo přejímá. Součástí zápisu je i event. soupis příloh. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se řízení opakuje nebo se v něm pokračuje.

6. Bez předchozí dohody nesmí objednatel užívat dílo, které nebylo převzato. Jestliže bude dílo v době takového neoprávněného užívání poškozeno, odpovídá za vzniklou škodu i další negativní důsledky objednatel. Při převzetí díla nemůže objednatel vytýkat jako vadu opotřebení nebo poškození díla, které by bez neoprávněného, shora charakterizovaného, užívání nevzniklo.

7. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol je vyhotoven Zhotovitelem a vzájemně podepsán na místě realizace, nebo zaslán na e-mailovou adresu Objednatele. Nevyjádří-li se Objednatel k předávacímu protokolu do 14 dnů ode dne doručení předávacího protokolu, považuje se předávací protokol za správný a Dílo za předané bez výhrad.

VIII. Záruky za dílo

1. Za kvalitu provedeného díla poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců od data potvrzení protokolu o předání a převzetí hotového díla, s výjimkou těch výrobků a materiálů, na které výrobci (subdodavatelé) poskytují kratší nebo delší záruční dobu. V tom případě platí i pro objednatele tato kratší nebo delší záruční doba. Podmínkou záruky je, že objednatel bude užívat dílo k účelům určeným projektem v souladu s vlastnostmi díla předpokládanými projektem a dále, že bude o dílo řádně pečovat a zajišťovat jeho řádnou údržbu.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo písemnou formou požadovat nápravu a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit. Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky při předání a převzetí díla, zaniká jeho právo požadovat na zhotoviteli odstranění vad.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu předání díla zhotovitelem dle obsahu bodu III. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení počínaje prvním dnem po uplynutí termínu stanoveného ve smlouvě.

2. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle obsahu bodu IV. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení z dlužné částky.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele mu bude účtována smluvní pokuta ve výši 1.200,- Kč (režijní náklady).

4. Těmito ustanoveními není dotčen nárok objednatele nebo zhotovitele na náhradu případné škody.

X. Skryté překážky

1. Jestliže budou zhotovitelem ve smyslu § 2586 a novely zákona č. 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku zjištěny skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena úprava nebo oprava nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran smlouvu vypovědět.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, pakliže objednatel je v prodlení s placením svých peněžitých závazků, které pro něho vyplývají vůči zhotoviteli z této smlouvy a to po dobu delší než 21 dnů po doručení písemného oznámení o této skutečnosti. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno 3. den ode dne jeho odeslání. Výpověď je účinná dnem doručení.

2. Objednavatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, pakliže zhotovitel nedodá objednavateli některou část díla nezbytně nutnou k jeho řádnému užívání, ač k tomu byl podle čl. II. této smlouvy prokazatelně zavázán, a to ani do 10 dnů po doručení písemného oznámení o této skutečnosti. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno 3. den ode dne jeho odeslání. Výpověď je účinná dnem doručení.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě odstoupení kterékoliv ze smluvních partnerů od sjednané smlouvy o dílo se stanoví lhůta o vypořádání veškerých vzájemných závazků na 30 kalendářních dní.

4. Objednatel bere na vědomí výše popsané skutečnosti, zejména obsažené v bodě II.1 a souhlasí s těmito podmínkami.

XII. Oprávnění zástupci smluvních stran Ve věcech této smlouvy jsou oprávněni jednat:

a) za zhotovitele: p. Jakub Havránek

b) za objednatele:

Ve věcech provozních jsou oprávněni jednat:

a) za zhotovitele: p. Jakub Havránek

b) za objednatele:

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, vyplývající z této smlouvy, se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno něco jiného, podle ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2. Smlouva o dílo se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dohodou o celém jejím obsahu a podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou očíslovaných písemných dodatků, které nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě vlastní svobodné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy. 5

. Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti, ve které má být dílo provedeno nebo že je z jiného právního titulu oprávněn tuto smlouvu podepsat. Objednatel prohlašuje, že montážní (stavební) práce budou provedené firmou Komíny MK, Nebužely 60, 277 34 Nebužely nebo jeho smluvními partnery. 

XIV. Ostatní ujednání

Komunikace mezi zákazníkem probíhá ústně, telefonicky, písemně či na udaném emailu. Dojednané podmínky těmito způsoby jsou závazné.

U provádění stavebních a montážních prací včetně dodávky materiálu v rodinných domech sloužících k trvalému bydlení o ploše nepřesahující 350 m2 plochy, respektive v bytech bytových domů o ploše nepřesahující 120 m2 je možné uplatnit sníženou sazbu DPH ve výši 15%. V ostatních případech je sazba DPH 21 %. Toto s odkazem na zákon o DPH. V rámci nabídky je zhotovitelem stanovena výše DPH dle dostupných informacích o stavbě, potvrzením nabídky objednavatel vyslovil souhlas se stanovenou výší DPH a souhlasí s tím, že výše DPH je stanovena dle platných předpisů o DPH.